Zoeken

historiek

Beknopte historiek

Resonant vzw, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed, werd in 2002 opgericht teneinde oplossingen te vinden voor de acute noden die bestonden op het gebied van lokalisatie, conservatie en inventarisatie van het omvangrijke en vaak slecht of niet beheerde Vlaamse muziekpatrimonium. De ambitie hierbij is steeds geweest om deze achterstand via een weldoordacht en toekomstgericht beleid op termijn om te buigen tot een voorsprong. De intrinsieke waarde van dit erfgoed verdient immers een degelijk behoud en beheer met daaraan gekoppeld een valorisatie voor een breed publiek.

Historiek van Resonant

Na voorbereidende gesprekken met het kabinet en de administratie (aanvankelijk nog met de dienst Muziek) in 2002 en in 2003, werd overeengekomen dat VME – Vlaams Muzikaal Erfgoed, de voorlopige naam van Resonant – als eerste kernopdracht het in kaart brengen van de klassieke muziek had. Hier dreigde immers bijzonder waardevol materiaal te verdwijnen, o.a. door het verdwijnen van kloosters, door gebrek aan belangstelling van sommige erfgoedhouders en door de opheffing van muziekverenigingen. De afspraak was om van start te gaan met het meest bedreigde, nog niet onder dak zijnde erfgoed en pas nadien over te gaan naar de muziek in bewaarinstellingen. Omdat heel wat erfgoedhouders ondertussen gesensibiliseerd zijn, neemt deze groep momenteel een meer bewuste houding aan, al blijft de nood op het terrein vaak nog bijzonder groot en urgent. Met de overheid werd verder beslist om te werken met een inhoudelijk en financieel groeiscenario waardoor op termijn ook de volksmuziek, de jazz en de lichte muziek volwaardig aan bod zouden kunnen komen.

In de eerste jaren concentreerde de werking van Resonant zich uit noodzaak voornamelijk op de lokalisatie en in bepaalde gevallen ook inventarisatie van muzikaal erfgoed. Logischerwijze is voor de lokalisatie een benadering op macroniveau gekozen. Resonant sloot daarom van bij haar oprichting aan bij het concept van Archiefbank Vlaanderen - toen echter nog niet operationeel - door middel van een aparte online databank, Muziekbank Vlaanderen die ook ruimte liet voor de specificiteit van de muzieksector. De bedoeling is deze databank technisch zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij Archiefbank Vlaanderen, om zodoende conversieproblemen te voorkomen. Dankzij heel wat inzet en idealisme, zowel van professionelen als vrijwilligers, en door middel van veldwerk, enquêtering en samenwerking met vele uiteenlopende partners groeide het aantal lokalisatiefiches (vooral op collectieniveau, met aandacht voor zowel partituren als contextualiserende archivalia en documentatie) van 200 (in 2002) tot meer dan 1.800 (einde van 2006).

Mede op aanreiken van diverse partners leverde deze preliminaire lokalisatieronde verschillende, vaak onverwachte vondsten op, waaronder talrijke middeleeuwse gregoriaanse handschriften en fragmenten, met onder meer ook Vlaamse polyfonie uit de 15de en 16de eeuw, klavierbewerkingen van Orlandus Lassus uit 1626, handschriften van de Brussels-Gentse componist Franciscus Krafft, nieuwe exemplaren van het belangrijke en prachtig geïllustreerde orgeltraktaat van Dom Bedos de Celles, handschriften van Jaak Nikolaas Lemmens en tal van andere romantische componisten, omvangrijke muziekcollecties van koren, harmonieën, fanfares en muziekscholen en het archief van Lambrecht Lambrechts. Daarnaast werden oeuvrelijsten van hedendaagse Vlaamse componisten opgesteld.

Gelijktijdig met dit grootschalige en genreverruimende lokalisatieproject werd reeds van bij de oprichting van Resonant muziek op stukniveau beschreven. Meer dan 12.000 inventarisatierecords werden ingevoerd in de databanken van conservatoria (Hogescholen van Gent, Brussel, Antwerpen), Matrix en het internationale inventarisatieproject RISM (Répertoire International des Sources Musicales), een onafhankelijke organisatie ressorterend onder Unesco en IAML (International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres<).

Resonant stelde zich vanaf haar oprichting tot doel een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Dit vroeg tijd, onder meer omdat er eerst een overzicht diende te worden gemaakt van de diverse erfgoedhouders. Door de werking uit te breiden naar de niet-klassieke muziekgenres wil Resonant in de komende beleidsperiode dat draagvlak verder uitbouwen en tegelijk de werking diversifiëren om tot een meer integrale benadering van het Vlaamse muzikale erfgoed te komen.

De belangrijkste momenten in de geschiedenis van Resonant

2002
Oprichting VME (Vlaams Muzikaal Erfgoed) vzw, met als doelstelling het integraal lokaliseren, conserveren, inventariseren en valoriseren van het Vlaams muzikaal erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek. Stichtende leden: Herman Van Den Berghe (voorzitter), Eugeen Schreurs (afgevaardigd bestuurder), Michaël Scheck (ondervoorzitter).  
juli-september 2002
Organisatie tentoonstelling en publicatie “Bedreigde Klanken II” door VME, Alamire Foundation, Studiecentrum voor Vlaamse muziek, i.s.m. Matrix, Muziekcentrum Vlaanderen en de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven.
oktober 2002
 Subsidiëringsbesluit (322.108 €) via de Afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap.
februari 2003
Het eerste beleidsplan wordt ingediend voor de periode 2003-2007.
september 2003
Wijziging naam: Resonant vzw, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed en uitbreiding van de raad van bestuur en de algemene vergadering.
september 2003
Voorstelling van Resonant in Brussel in aanwezigheid van de Minister van cultuur, Dhr. Van Grembergen.
2003
De Vlaamse Gemeenschap kent Resonant 420.000 € toe via de overgangsbepalingen binnen het Archiefdecreet.
2004
De Vlaamse Gemeenschap kent Resonant 370.000 € toe via erkenning binnen het Archiefdecreet. Er wordt gestart met de internationale samenwerking met RISM.
2002-2007
Invoer van meer dan 12.000 inventarisatierecords.  Jan Roegiers volgt Herman Van Den Berghe op als voorzitter.
2003-2007
Invoer en onderhoud van ca. 1.800 lokalisatiefiches via Muziekbank Vlaanderen/Archiefbank Vlaanderen
2007
Resonant krijgt een financiering van 280 000 € met de opdracht een nieuw beleidsplan in te dienen in het daaropvolgende jaar
2007-2008
Grondige uitbreiding van de algemene vergadering om de open netwerk-structuur van Resonant te versterke
mei 2008
Het Cultureel Erfgoeddecreet wordt goedgekeurd in het Vlaams Parlement
print deze pagina